Hai Thùng Chứa Tổng Cộng Là 82 Lít, Biết Rằng Nếu Bớt Ở Thùng Thứ Nhất 8 Lít Thì Thùng Thứ Nhất Còn Nhiều Hơn Thùng Thứ Hai 10 Lít

Bài 1: Hai thùng dầu có tổng số 82 lít dầu.

Bạn đang xem: Hai thùng chứa tổng cộng là 82 lít, biết rằng nếu bớt ở thùng thứ nhất 8 lít thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít

Ví như rót 7 lít dầu trường đoản cú thùng đầu tiên sang thùng thiết bị hai thì nhị thùng đựng lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải:

Cách 1:

Sơ đồ:

*

Thùng đầu tiên hơn thùng sản phẩm công nghệ hai số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng đầu tiên có số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng sản phẩm công nghệ hai tất cả số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng vật dụng nhất: 48 l

Thùng sản phẩm hai: 34 l

Cách 2: sau khi rót tự thùng đầu tiên sang thùng trang bị hai thì toàn bô dầu ở hai thùng không cố kỉnh đổi. Sau khi rót, mỗi thùng bao gồm số lít dầu là:

82 : 2 = 41 (l)

Thùng thứ nhất có số dầu là:

41 + 7 = 48 (l)

Thùng đồ vật hai bao gồm số dầu là:

41 – 7 = 34 (l)

Đáp số: thùng trang bị nhất: 48 l

Thùng máy hai: 34 l

Bài 2: Hai kho gạo tất cả 155 tấn. Nếu cấp dưỡng kho trước tiên 8 tấn với kho đồ vật hai 17 tấn thì số gạo sinh sống mỗi kho bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi kho tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải:

Cách 1: Nếu thêm vào kho đầu tiên 8 tấn cùng kho thứ hai 17 tấn thì số gạo sinh sống mỗi kho cân nhau vậy ban đầu kho đầu tiên hơn kho đồ vật hai số gạo là:

17 – 8 = 9 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất có số gạo là:

(155 + 9) : 2 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho lắp thêm hai gồm số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho máy nhất: 82 tấn

Kho đồ vật hai: 73 tấn

Cách 2:

Sau lúc thêm tổng thể gạo ở hai kho là:

155 + 8 + 17 = 180 (tấn)

Sau khi thêm, từng kho tất cả số gạo là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Ban đầu, kho đầu tiên có số gạo là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai tất cả số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho vật dụng nhất: 82 tấn

Kho sản phẩm hai: 73 tấn

Bài 3: Hai tín đồ thợ dệt dệt được 270 m vải. Ví như người đầu tiên dệt thêm 12m và tín đồ thứ nhì dệt thêm 8 m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người sản phẩm hai 10 m. Hỏi mọi cá nhân đã dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

Cách 1:

Nếu người trước tiên dệt thêm 12m và bạn thứ nhì dệt thêm 8 m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế người đồ vật hai 10 m. Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn thế người sản phẩm công nghệ hai số mét vải vóc là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ hai dệt được số mét vải vóc là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: fan thứ nhất: 138m và tín đồ thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải hai tín đồ thợ dệt được là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm, người thứ nhất dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Ban đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

150 – 12 = 138 (m)

Ban đầu, fan thứ hai dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: tín đồ thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Bài tập từ luyện:

Bài 1: Lớp 4A bao gồm 32 học tập sinh. Hôm nay có 3 bạn gái nghỉ học đề xuất số nam nhiều hơn nữa số cô gái là 5 bạn.

Xem thêm:

Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học viên nam?

Bài 2: Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít tự thùng thứ nhất sang thùng sản phẩm hai thì lượng dầu ở nhì thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: An và Bình có toàn bộ 120 viên bi. Nếu như An mang lại Bình đôi mươi viên thì Bình sẽ có rất nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Hùng cùng Dũng có tất cả 45 viên bi. Giả dụ Hùng bao gồm thêm 5 viên bi thì Hùng có không ít hơn Dũng 14 viên. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào viên bi ?

Bài 5: Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu kéo ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 6: Hai lớp 4A và 4B có toàn bộ 82 học tập sinh. Nếu đưa 2 học sinh ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học viên của từng lớp ?